Fagersanna IF
  1924


Ett av de första kortet på FIF, troligtvis från 1924, tyvärr lite suddigt då vi inte har originalet utan scannat av det från en Årskrift.
Bakre raden: Helmer Hugo, Eskil Lundberg, Valter Johansson, Kalle Johansson, Kurt Lindström, Edvin Sköld, Bernhard Karlsson, Evald Karlsson. Främre raden: Sven Sköld, Gustav Andrén och Sigge Lindström.

Namnfrågan
Redan vid det första sammanträdet med dem som var intresserade av att bilda en idrottssammanslutning i Fagersanna lämnades förslag på namn. Man nämnde Fagersanna Idrottsförening, Idrottklubben Ran och Idrottsföreningen Fram. På allmänt möte den 11 augusti 1924, beslutades enhälligt att föreningens namn ska vara IK Ran.
Men....
Vid styrelsesammanträde den 9 juli 1925 fick man reda på att inträde i Riksidrottsförbundet ej kunde bifallas under namnet Ran. Styrelsen beslöt då utlysa ett allmänt möte och föreslå namnändring till Fagersanna Idrottsklubb. Mot detta förslag reserverade sig Sigge Lindström och Gustav Andrén, vilka föreslog Fagersanna IF och det namnet beslutades vid allmänt sammanträde den 16 juli 1925.
Det vackra och mera romantiska namnet Ran bestod alltså endast ett år.
I protokollet omtalas att namnet beslutades med knapp majoritet. Det var inte långt ifrån att föreningen idag hetat Fagersanna IK

En verklig raritet, ett medlemskort från första året då vi ännu hette IK Ran

Från det första protokollet den 18 juli 1924

Protokoll
fört vid sammanträde med idrottsintress+erade i Fagersanna den 18 juli 1924 för diskuterandet av möjligheterna för en idrottsförenings bildande.

§ 1.
Sammanträdet öppanades av Helmer Hugo, vilken även utsågs till ordförande för sammanträdet.

§ 2.
De närvarande, vilka voro: D Sandberg, H Johansson, Karl Andersson, Nils Andersson, Karl Johansson, Kurt, Sigge & Valter Lindström, David Johansson, Alrik Lundberg, Sven Sköld, John Johansson, Gustav Andrén, Evert Pettersson, Gideon Karlsson & Helmer Hugo, beslutade enhälligt att bilda idrottsförening i Fagersanna, och anmälde sig samtliga närvarande som medlemmar i densamma. Dessutom anmäldes för inträde följande: C.W. Björklund, Eskil Lundberg, Valter Johansson, Bo Carlén, Gunnar Jansson, Harry Andrén, Paul Wahlström, Gustaf Olsson & Erik Isaksson.

§ 3.
Beslöts välja en styrelse av 7 personer och vid företaget val, som förrättades med slutna sedlar, valdes följande till styrelseledamöter: D. Sandberg, H. Johansson, H. Hugo med 15 röster, Sigge Lindström, 13 röster, Gustav Andrén 12 röster, C.W. Björklund 10 röster & Gunnar Jansson 9 röster. Suppleanter blevo Nils Andersson & Karl Andersson med 8 röster.
Till revisorer valdes Eric Isaksson & Alrik Lundberg med Harry Andrén till suppleant. Till valkontrollanter utsåges D. Sandberg och Nils Andersson

§ 4.
Inträdesavgiften bestämdes till 1 kr. och årsavgiften till 2 kr, vilken erlägges halvårsvis.

§ 5.
Styrelsen fick i uppdrag upprätta förslag till stadgar samt att anskaffa medlemskort.

 

§ 6.
Beslöts att omedelbart påbörja iordningställande av idrottsplats, vilket arbete i största möjliga mån skulle utföras av medlemmarna själva på lediga stunder.

§ 7.
Åt styrelsen uppdrogs att anskaffa erforderlig idrottsmaterial.

§8.
Beträffande anslutning till Svenska Gymnastik & Idrottsfören. Riksförbund bordlades denna fråga.

§9.
Styrelsen fick i uppdrag att nästa allmänna sammanträde inkomma med förslag till namn å föreningen. Förslagsvis nämndes följande namn: Fagersanna Idrottsförening, Idrottsklubben Ran, Idrottsklubben Fram.

§ 10.
För att på snabbaste och enklaste sätt ordna föreningens ekonomi beslöts anordna ett mindre s.k. amerikanskt lotteri och utsågs en kommite på 5 personer att handhava detsamma.
Till ledamöter i denna kommite valdes: Gunnar Jansson, Nils Andersson, G. Andrén, Sigge Lindström & H. Hugo.

1 11.
Till justeringsmän för dagens protokoll valdes Nils Andersson och H. Johansson.

§ 12.
Då intet vidare förekom avslöts sammanträdet.

Fagersanna som ovan
Helmer Hugo

Justerat:
Sigge Lindström och Nils Andersson

 

Så här såg förstasidan på Annonsbladet ut den dan FIF bildades.


Annons från en stor händelse två veckor innan FIF