Gula tråden-möte i Fagersanna IF

Närvarande; Stefan Artursson, Kenneth Hansson, Stefan Waltersson, Jörgen Waltersson, Mats Hasselqvist, Torbjörn Ingvarsson, Mikael Andersson, Mattias Sjölander, Eva Siberg, Stefan Lundberg

Gäst; Mikael Lindgren, utvecklingansvarig VFF 

Plats; Billingehus Skövde, 19/10-02

Visionen
Vi började dagen med att gå igenom visionen.  Den kändes fortfarande aktuell och som rätt riktning. Tyngdpunkten ligger på vår träningsanläggning och på att skapa en riktigt bra barn- och ungdomsverksamhet. En verksamhet där målet skall vara att vi skall bli lika bra som vilken allsvensk klubb som helst. På detta sätt kommer vi att utveckla duktiga seniorspelare.
Torbjörn tyckte att vi i framtiden även skall ha med att vi skall utveckla duktiga ledare/tränare inom FIF, något som alla höll med om och som styrelsen tar med sig till uppföljningen av visionen 2003. Tillgången på ledare/tränare är en kritisk faktor för att lyckas som förening i framtiden.
Vår gäst Mikael tyckte det var en sund och bra vision. Påpekade dock att han tyckte att vi även skall söka ett samarbete med en lokal klubb för att kunna ta hand om talangerna inom klubben på ett bra sätt.
Samarbete med lokala klubbar är intressant både ur synpunkten att kunna ta om hand talangerna men även att kunna få bredare underlag av barn och ungdomar.

Varför behöver en förening en röd tråd?
Mikael började med att berätta om förändringen i samhället. Från regelbundna arbetstider, litet utbud av fritidsintressen och mycket spontanidrott, har samhället ändrats till projektliknande arbete med långa och oregelbundna arbetstider, mängder av organiserade fritidssysselsättningar och lite spontanidrott.
Föreningarnas organisation och sätt att fungera är dock fortfarande uppbyggt efter 60-talet och upplever därför svårigheter i sina verksamheter med mindre intresse och svårare att få frivilliga att ställa upp.
Idag ”borde” föreningar ändra sig och efterlikna samhällsförändringar. Istället för fasta organisationer, typ sektioner mm, kunde föreningar ha projektgrupper som arbetar med olika frågor som är aktuella under året. Då arbetslivet är mer oregelbundet borde föreningarna vara mer tydliga och konkreta i vad de vill att en frivillig skall göra åt klubben.
Istället för fasta träningstider (som kanske inte stämmer med arbetstider mm) borde vi erbjuda träningar varje dag och istället dela in deltagarna efter vikt och längd, ha gemensamma teknikträningar där seniorer och 14-åringar (pojkar/flickor) får delta osv. Utgå från individerna och skapa flexibilitet och möjligheter för dem att utöva sin fotboll när de vill och i den mängd de vill.
Mikael tryckte på de forskningsresultat som visade på att lagidrotter idag tappar mark gentemot individuella idrotter pga ”de kan utöva individuell idrott när de själva vill”. Viktigt för fotbollen att försöka matcha inför framtiden.
Det är dags att tänka om i hur vi arbetar i vår verksamhet!

Anledningen till att ungdomar slutar med sin idrott är i huvudsak två;

 • De tappar motivationen (börjat för tidigt, ej mogna för seniorspel, har upplevt allt vid 18-år i form av cuper, läger mm)
 • Dåliga ledare

Motivationen handlar ofta om att vi inte kan ge ungdomarna det de vill ha. En spelare delas in i tre kategorier ;

 • Talangen, spelaren som har det extra för att kunna bli riktigt bra. Behöver få möjlighet att träna mycket och med hög kvalité för att få talangen att blomma
 • Den träningsvillige, spelaren som alltid ställer upp. Tränar alla årets pass med full energi
 • Den sociale, spelaren som är med för att träffa kompisar. Tycker om den sociala kontakten men vill inte träna jättehårt och mycket

Idag beslutar vi att de skall träna två gånger per vecka, vilket inte talangen är nöjd med (kanske även tycker kompisarna är för dåliga) och som den sociale tycker är för mycket. Vi riskerar att både slutar därför att de inte får det de vill ha.

Hur agerar vi som förening för att tillfredsställa alla tre kategorierna?

För att skapa bra ledare behöver vi;

 • Gemensamma mål för föreningen, ledare och spelare. Om ambitionerna skiljer för mycket mellan dessa så fungerar inte ledarskapet
 • Utbildade ledare som känner trygghet i sina roller och som kan få sina spelare att känna samma trygghet på träningar och matcher
 • Tydliga riktlinjer om vad deras roller innebär och vad som förväntas av dem

Hur hanterar vi som förening våra ledare? Vilket stöd i sina roller får de av föreningen?  Vad vet de om våra förväntningar på dem?

En handlingsplan innehåller ett två funderingar;       

 • Hur fostrar vi seniorspelare?
 • Hur får vi dem att stanna i föreningen?

 En handlingsplan bör vara enkel och tydlig. Den skall ta hänsyn till resurser i form av ekonomi och   mänskliga resurser (tid). Den skall innehålla en plan för förankring bland ledare och medlemmar och det skall finnas en uppföljningsplan.
Mikael berättade om ett flertal mycket goda exempel, Ulvåker och Skövde AIK, där ett bra arbete gjorts men som sedan förfallit när huvudpersonen (idébäraren) försvunnit därför att resurser inte funnits och för att någon uppföljning inte skett.

Av detta drog vi slutsatsen att hellre ha färre punkter på handlingsplanen och verkligen genomföra dem och att inte hänga upp idén på en person utan se till att det finns flera som arbetar med detta. Även styrelsen bör vara väl insatt i detta arbete för att skapa kontinuitet.

Sammanfattningsvis tycker jag det finns 4 viktiga frågor för oss att ställa och arbeta med i fagersanna IF;

 • Hur skapar vi möjligheter att utöva fotboll när individen själv vill och i den mängd de själva vill?
 • Hur skapar vi trygga och duktiga ledare som får aktiva att känna sig trygga?
 • Hur skapar vi en gemensam ambitionsnivå i Fagersanna IF?
 • Hur följer vi upp vårt arbete i föreningen?

Kan vi finna svar på dessa frågor och aktivt börja jobba med dem har vi bra chanser att skapa något  mycket speciellt med fotbollen i Fagersanna IF de närmaste åren.

Underlag för en handlingsplan 2003
För att kunna göra en handlingsplan för 2003 gjorde vi ett grupparbete för att få fram olika målsättningar/synpunkter som finns i föreningen. Nedan följer vad som framkom.

Ledare/tränare

 • Struktur och organisation av tränare
 • Utbildning av tränare, ledare och föräldrar
 • Rekrytera ledare
 • Locka seniorspelare till att bli ledare
 • En fotbollsansvarig

Engagemang

 • Engagera föräldrarna
 • Öka engagemang och sammanhållning i föreningen

Övrigt

 • Ha ett juniorlag
 • Organisationen runt seniorverksamheten för att slussa in ungdomsspelare till seniorverksamheten
 • Lära sig lagkänsla och kamratskap tillsammans med vuxna ledare
 • Förenkla och underlätta för aktiva och ledare
 • Vara tydliga och få ut informationen till alla i föreningen
 • Utöka bredden i verksamheten för att få med äldre medlemmar i FIF´s verksamhet

 Mål för en handlingsplan
Efter detta arbete plockade vi ut ett par målsättningar som var gemensamma utifrån ovanstående synpunkter. Det som alla ansåg viktigast var ledar/tränar hanteringen. Vi definierade de olika begreppen som;

  • Tränare är den som leder aktiva i träning och match (dvs även lagledare)
  • Ledare är de som arbetar i styrelse, sektioner och arbetsgrupper. Dvs inte är aktiva i den operativa fotbollsverksamheten

Målen

 • Starta upp en grupp på 2-5 personer som enbart sysslar med utveckling av tränare i klubben
 • Föräldrarnas medverkan skall göras tydligare och vara likartad i alla lag. Tydlighet i vad vi förväntar oss av dem.
 • Öka sammanhållningen i föreningen
 • Förbättra informationen i föreningen

Handlingsplan 2003
Ledarfrågan ansåg vi vara den viktigaste att arbeta med. Kan vi få bättre ledare och tränare så kommer vi att få lättare att attrahera aktiva och på sikt utveckla bättre unga fotbollspelare. Kan vi göra det enkelt och tryggt att vara ledare/tränare i FIF så kommer vi få det enklare att rekrytera ledare och på så sätt få bättre ledare i framtiden.  Teamet för tränarutveckling skall arbeta med alla tränare i föreningen, men det skall ske i samarbete med sektionerna som dock inte längre skall arbeta med detta själva. Sektionernas roller blir allt praktiskt runt träningar och matcher, det ekonomiska  samt att arbeta med specifika utvecklingsprojekt under året. Om vi lyckas med ledarfrågan kan vi starta en positiv spiral som kan ge FIF en rejäl fart framåt!

Vårt team för tränarutveckling skulle arbeta med följande handlingsplan 2003;

 • Förbereda och genomföra Kickoffs på våren, efter sommaruppehållet och arrangera avslutning
 • Sätta ihop startpaket åt alla tränare innehållande träningsutrustning, träningstider, telefonlistor på aktiva och ledare, info vart de vänder sig i olika frågor, gula tråden
 • Inventera tränare i klubben och deras utbildnings- erfarenhetsnivå
 • Upprätta utbildningsplaner för alla tränare aktiva i klubben
 • Samla in och vidarebefordra utbildningsmaterial till tränarna
 • Agera bollplank åt tränarna; träningmetoder, problemlösning
 • Vara bollplank åt föräldrar som upplever problem med barnens tränare
 • Rekrytera tränare inför säsongen 2004
 • Organisera och starta upp extraträningar för träningsvilliga
 • Samordna träningstider för höst och vinter
 • Samordna säsongstarten för utomhussäsongen vid Fagervi
 • Inför 2004 ta fram målsättningar för varje åldersgrupp
 • Inför 2004 sammaställa förslag till träningsprogram för olika åldrar som skall ingå i startpaketet 2004
 • Inför 2004 ta fram riktlinjer för hur vi skall hanterar talangerna inom FIF

Vårt teams uppgift är att göra det enkelt och tryggt att vara ledare i Fagersanna IF!!

Övrigt

Mina egna tankar efter mötet är att vi skall arbeta med några ytterligare frågor;

 • Vi skall under 2003 satsa på att utveckla och inspirera även de ledare som sitter i styrelse och sektioner. Även här behöver vi bli bättre för att hänga med i framtiden.
 • Föräldramedverkan skall specificeras så det är klart och tydligt vad vi förväntar oss men också vad de kan förvänta sig av Föreningen
 • Ta kontakter med andra lokala föreningar för att påbörja diskussioner om ett långsiktigt samarbete

Dessa punkter kommer jag att ta med i förslaget när styrelsen möts den 12/11.

Avslutningsvis
Tack till alla er som deltog. Ni var alla engagerade och deltog i arbetet på ett mycket bra sätt och bidrog på så sätt till att vi faktiskt, i en svår fråga, kom fram till några tydliga punkter vi vill genomföra. Suveränt jobbat av er!

Jag känner idag att det känns tydligare vad vi skall arbeta med de närmaste åren tack vare detta möte.

Vid pennan
Stefan Lundberg